Konsulttjänster

ReGarde erbjuder tjänster inom bland annat följande områden:

Management

Då vakanser uppstår i en chefs position kan en tillfällig lösning vara att ta in en chef utifrån för att leda verksamheten tills en ny chef tillträder.  Uppdrag inom management kan också vara att gå in i en organisation som står inför förändringsarbete och tillsammans med ledningen se över hur nuvarande organisation ser ut och med hjälp av denna utarbeta en plan för förändringsarbetet

Coaching & Mentorskap

Inom coaching kan uppdraget till exempel bestå i att fungera som diskussionspartner till en chef som antingen är ny i sin roll eller som helt enkelt behöver idéer utifrån hur verksamheten kan utvecklas eller då man står inför utmaningar eller kommande förändringar. Dessa förändringar kan lika gärna vara externa marknadsförändringar såsom utmaningar internt i den egna organisationen. Oftast består dessa uppdrag av att man arbetar regelbundet tillsammans under några dagar i månaden fast under en längre tid. Omfattningen av dessa uppdrag styrs helt av hur komplexa frågorna är eller om uppdraget omfattar såväl idéer såväl som genomförandet av dessa.

Produkt strategi

Produkt strategier kan vara många olika frågeställningar och här ryms en stor mängd av viktiga beslut som kan vara avgörande för hur man lyckas i sina affärer . Som exempel kan nämnas några av dessa

  • Positionering av företagets egna produkter gentemot varandra
  • Positionering företagets produkter gentemot konkurrenterna
  • Utbud utifrån kundens behov
  • Paketering av tjänster
  • Marknadsföring av enskilda produkter och eller som helhets lösningar

Försäljning mot offentlig sektor

Försäljning mot offentlig sektor ställer andra krav på både den egna organisationen samt på hur material och försäljningsprocessen ser ut jämfört med till exempel försäljning mot den privata sektorn.  Har man inte tidigare jobbat mot den offentliga sektorn eller med offentliga upphandlingar kan vissa delar kännas byråkratiskt, omständigt och ibland tidskrävande. Det behöver inte vara det och att ha den offentliga sektorn som kund innebär också en mängd fördelar, så även om det ibland kanske kräver lite mer förarbete så blir resultatet ofta en långsiktighet som stärker båda parterna. Även om mycket fokus ofta är på pris så är stabil ekonomi och god soliditet också delar som talar för att göra affärer med den offentliga sektorn.

Upphandlings processer

Att hantera upphandlingar och hur man styr upp arbetet med att besvara upphandlingar är ett område som kräver mycket arbete och kunskaper från många olika personer. För att nå framgång i upphandlingar krävs ett dedicerat team, erfarenhet, långsiktighet och att man har ett strukturet arbetssätt med tydliga roller på hur man lägger upp arbetet. Både vad gäller arbetet innan upphandlingen annonseras samt hur man besvarar anbudet efter att detta annonserats. Med ansvar för inlämnade upphandlingar så har cirka 600 upphandlingar passerat mitt bord under mina år som VD och försäljningschef vilket gett detaljerad insyn i hur arbete bör struktureras för att nå bästa möjliga framgång.  För att ge några korta exempel på hur ett uppdrag inom upphandlingsarbete kan se ut så kan nämnas

  • Att tillsammans med befintligt upphandlins team gå igenom hur dagens process ser ut och analysera hur denna kan förbättras eller optimeras
  • Att tillsammans med ansvarigt team gå in och assistera i en specifik befintlig upphandling
  • Gå igenom och se över vilka kompetenser som finns och som behövs för att utveckla ett dedicerat upphandlingsteam alternativt utbilda och coach befintlig personal i upphandlingsarbetet.

Ovanstående kan göras både som arbete där man ingår i ett team som en resurs och eller som ett antal workshops utbildningar där man gör igenom de processen stegen steg för steg. Inom detta område samarbetar ReGarde bland annat med anbudsexpert Magnus Josephsson, www.magnusjosephson.se

Organisations förändringar och struktur

Omvärden förändras ständigt och de företag som inte anpassar sin organisation utifrån nya marknadskrav kommer ovillkorligen att blir frånsprungna av konkurrenterna. Att anpassa  sälj och support organisationen utifrån kundens krav är en arbete som kräver att man har ett flertal basfakta på bordet. Allt ifrån hur marknaden utvecklas, en klar konkurrent analys, nuvarande organisations styrkor och svagheter samt sist men inte minst- vad är organisationens eller företagets mål. Att definiera vad visionen och målet dit man vill nå. Inom detta område behövs det ofta resurser som ser över detta utanför den egna organisationen och här kan man göra punktinsatser inom en specifik del eller engagera resurser som ser över hela förändringsarbetet under hela processen.

2019 Internet.se - Domäner, webhotell och hemsidor till företag